Postup pro reklamace a vrácení zboží

Pro informování nebo nahlášení reklamace a vrácení zboží využijte reklamační formulář (viz.níže). Všechny údaje označené * vyplňte (údaje potřebné k Vaší identifikaci a podrobnému popisu závady). Po Vyplnění formuláře Vás budeme v co nejkratší možné době kontaktovat.

Postup v případě škody přepravy

V případě, že se jedná o škodu přepravy, prosím vyplňte reklamační formulář u přepravní společnosti, která Vám zboží doručovala.

Po vyplnění formulářů nebo sepsání zápisu o škodě u České pošty je potřeba nám tuto skutečnost nahlásit v nejkratší možné době, nejlépe do jednoho dne od nahlášení přepravci na email info@digiboss.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
V případě převzetí zboží do reklamace prodávající ani servisní středisko neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje. Doporučujeme proto zálohovat veškerá data na reklamovaném zařízení.

Formulář pro reklamaci a vrácení zboží

Vyplňte prosím všechny údaje označené hvězdičkou (*).

Jméno:*  
Příjmení:*  
E-mail:*  
Telefonní číslo:*  
Číslo faktury / č. reklamace:*  
Popis reklamace:*  
Příloha:
Kontrola:*

Do 24 hodin Vás bude náš pracovník kontaktovat a uvede postup řešení, případně nejbližší servisní středisko které je pro řešení Vaší reklamace nejvýhodnější.

Adresa kam zaslat zboží na reklamaci Vám bude zaslána po vyplnění registračního formuláře, případně nás kontaktujte na mail: reklamace@digiboss.cz

Všeobecné ustanovení

Ke každému zboží zakoupenému u PROFISYS a.s. (dále jen prodávající) je zasílána emailem faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží.

Záruční podmínky

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu. Tato doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny součástky za jiný kus (případně typ) se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
  • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
  • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
  • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
  • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  • Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží je zákazníkovi zasláno zpět buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. Spotřebitel má rovněž nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen:

Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil , resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu nebo opravu zboží.
V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na dodacím listě. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.

Adresa pro zasílání reklamací:

DIGIBOSS.CZ, Reklamace
Areál Celogis – rampa č.26
Novoveská 1262/95
709 00, Ostrava - Mariánské Hory

Závěrečné ustanovení:

Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Podrobnější informace naleznete v obchodních podmínkách.

Kontaktní informace na reklamační oddělení:

reklamace@digiboss.cz